Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Lempa LT” el. parduotuvės (toliau – Pardavėjas) ir el. parduotuvės www.lempa.lt pirkėjo (toliau – Pirkėjas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. El. parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Pardavėjas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatyta tvarka bei priemonėmis.

4. Pardavėjas vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:

4.1. Asmens duomenys renkami teisėtais tikslais.

4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

4.3. Pardavėjas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal LR apibrėžtus įstatymus, todėl asmens duomenys yra tvarkomi teisėtai, tais atvejais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi el. parduotuve taisyklių ir kai sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

4.4. Asmens duomenys yra nuolat atnaujinami.

4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

4.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5. Pranešame, jog tam, kad Pirkėjas galėtų pasinaudoti visavertėmis paslaugomis Pardavėjo svetainėje, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies”) svetainės lankomumo statistikos tikslais. Pirkėjas turite teisę nesutikti, kad būtų fiksuojama minėta informacija kompiuteryje (įrenginyje), tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali tapti neprieinamos.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

6. Pardavėjas gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų visi asmens duomenys , kuriuos pateikiame Pardavėjo el. svetainėje, renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

6.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;

6.2. išrašyti visus reikiamus finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

6.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

6.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

6.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

7. Registracijos e-parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti teisingus asmens duomenis.

8. Pardavėjas užtikrina Pirkėjo asmens duomenų saugų tvarkymą ir apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto asmens duomenų sunaikinimo, pakeitimo ir atskleidimo.

9. Pardavėjas pasilieka teisę statistiniais tikslais naudoti su Pirkėju tiesiogiai nesusijusius duomenis. Tokie statistiniai duomenys renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų.

III. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

10. Pirkėjas turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą asmeninę informaciją.

IV. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

11. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

11.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

11.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

V. Privatumo politikos keitimas

12. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas el. parduotuvėje.

Jūsų krepšelis

Prekių krepšelis tuščias

PAGEIDAVIMŲ SĄRAŠAS